Koti > Ajankohtaista > Uutiset > Kangasniemen tu...

Kangasniemen tuulivoimahankkeen YVA-ohjelman kuulutus

Kangasniemelle suunnitteilla oleva tuulivoimapuisto koostuu noin seitsemästä tuulivoimalasta. Hankealue sijaitsee Huuhtimäellä, noin 11 kilometriä Kangasniemen kirkonkylältä pohjoiseen. Tuulivoimapuiston rakentamisesta vastaa Suur-Savon Sähkön omistama tytäryhtiö Järvi-Suomen Tuuli.

Tiedote YVA-ohjelmasta

Järvi-Suomen Tuuli on toimittanut Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelma) Huuhtimäen tuulivoimahankkeesta. YVA-ohjelma ja sitä koskeva kuulutus ovat nähtävissä 8.5. – 6.6.2024 ympäristöhallinnon verkkosivuilla ja paperitulosteet Kangasniemen kunnantalossa, Kangasniemen kirjastossa ja Etelä-Savon ELY-keskuksessa.

YVA-ohjelmaa koskevat mielipiteet ja lausunnot tulee toimittaa viimeistään 6.6.2024 osoitteeseen kirjaamo.etela-savo@ely-keskus.fi tai Etelä-Savon ELY-keskus, PL 164, 50101 MIKKELI viitaten diaarinumeroon ESAELY/326/2024.

Yleisötilaisuus

YVA-ohjelmaa koskeva yleisötilaisuus järjestetään Kangasniemen kunnantalossa 20.5.2024 klo 17 -19 (kahvitus klo 16.30). Tilaisuutta voi seurata myös suoratoistona.


Tilannetietoa kesäkuu 2023

Kangasniemen Huuhtimäessä sijaitsevalle hankkeelle on käynnistetty osayleiskaavan laadinta Kangasniemen kunnanhallituksen päätöksellä 5.6.2023 § 122. Kangasniemi-salissa järjestettiin 1.6.2023 Suur-Savon Sähkön infotilaisuus hankkeesta.

Kaavoituksen aikana toteutetaan erillisenä hankkeena ympäristövaikutusten arvioinnista (YVAL 252/2017) annetun lain mukainen YVA-menettely. Hankesuunnittelu on käynnistymässä vuoden 2024 alussa kaavamenettelyn osalta osallistumis- ja arviointisuunnitelman laadinnalla ja YVA-menettelyn osalta YVA-ohjelman laadinnalla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on suunnitelma kaavoituksen osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. YVA-ohjelma on hankkeesta vastaavan suunnitelma siitä, miten ympäristövaikutusten arviointi tehdään. Ohjelmassa kuvataan hanke, sen vaihtoehdot ja selvitettävät vaikutukset ja kerrotaan, miten tiedottaminen ja osallistuminen järjestetään. OAS ja YVA-ohjelma tulevat valmistuttuaan julkisesti nähtäville, jolloin niistä on mahdollista antaa palautetta. Nähtäville asettaminen tapahtuu alustavasti huhtikuussa 2024.

Yhteysviranomaisena YVA-menettelyssä toimii ELY-keskus, joka antaa hankkeesta vastaavalle lausuntonsa YVA-ohjelmasta kuukauden kuluttua julkisen kuulemisen päättymisestä. Lausunnossa otetaan kantaa ohjelman laajuuteen ja tarkkuuteen.

YVA-ohjelman laatimisen jälkeen YVA-menettelyn jälkimmäisessä vaiheessa hankkeesta vastaava selvittää ympäristövaikutukset ja järjestää siihen liittyvän osallistumisen YVA-ohjelman ja yhteysviranomaisen lausunnon pohjalta, sekä laatii YVA-selostuksen. Ympäristövaikutusten selvittämiseksi laaditaan luonto-, maisema-, melu- ja välkeselvitykset sekä arkeologinen inventointi, joista luontoselvitysten laadinta aloitetaan jo tulevana talvena. YVA-selostuksen kanssa samanaikaisesti laaditaan kaavaluonnos. YVA-selostus, kaavaluonnos ja liitteet asetetaan julkisesti nähtäville ja kommenteille alustavan suunnitelman mukaan loppukeväästä 2025. Yhteysviranomainen tarkistaa myös YVA-selostuksen riittävyyden ja laadun, sekä laatii perustellun päätelmän hankkeesta vastaavalle hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista 2 kuukauden kuluessa julkisen kuulemisen päättymisestä.

Perustellun päätelmän jälkeen edetään kaavaehdotuksen valmisteluun ja kaavan viimeistelyyn. Kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville alustavasti vuodenvaihteessa 2025–2026, jonka pohjalta tehdään tarvittavat muutokset ja kaava viedään hyväksymiskäsittelyyn, alustavasti alkuvuodesta 2026.

Infotilaisuuden materiaalit

Hankkeen infotilaisuus pidettiin Kangasniemellä 1.6.2023. Pääset tutustumaan tilaisuudessa esitettyihin materiaaleihin oheisesta painikkeesta.