Koti > Luhangan tuulivoimahanke

Luhangan tuulivoimahanke

Suur-Savon Sähkö Oy on esittänyt Luhangan kunnalle osayleiskaavan laadintaa tuulivoimapuiston suunnittelualueelle. Tuulivoimapuisto koostuisi noin seitsemästä tuulivoimalasta. Hankealue sijaitsee noin 10 kilometriä Luhangan keskustasta kaakkoon, Latamäen tuulivoimapuiston itäpuolella.

Ajankohtaista hankkeessa

Tilannekatsaus 27.9.2023

Luhangan Latavuoressa sijaitsevalle hankkeelle on käynnistetty osayleiskaavan laadinta Luhangan kunnanhallituksen päätöksellä 7.11.2022 § 178. Luhangan kylätalolla järjestettiin 31.10.2022  Suur-Savon Sähkön infotilaisuus hankkeesta.

Kuluneen vuoden aikana vireillä on ollut YVA-menettelyn tarpeeseen liittyvä selvitysprosessi. YVA-menettelyä sovelletaan lähtökohtaisesti tuulivoimahankkeille, kun yksittäisten laitosten lukumäärä on vähintään 10 kappaletta tai kokonaisteho vähintään 45 megawattia, mutta menettelyä voidaan soveltaa myös tätä pienempiin tai muihinkin kuin asetuksessa mainittuihin hankkeisiin, jos niistä katsotaan aiheutuvan merkittäviä ympäristövaikutuksia.

Ramboll on laatinut tuulivoimahankkeelle ympäristöselvityksen YVA-tarveharkintaa varten lähtöaineistoksi ELY-keskukselle, joka on päättänyt saamiensa tietojen pohjalta YVA-menettelyn tarpeesta. 9.6.2023 annetun päätöksen mukaan hankkeella tulee laatia lain ympäristövaikutusten arvioinnista (YVAL 252/2017) mukainen YVA-menettely.

Kuluneen vuoden aikana meneillään on ollut myös Keski-Suomen maakuntakaavoitukseen liittyvien selvitysten (maisemaselvitys, Ramboll ja Natura-tarveharkinta, Latvasilmu) laadinta. Keski-Suomen voimassa olevassa maakuntakaavassa on osoitettu tv-aluemerkinnällä potentiaaliset tuulivoima-alueet (yli 9 tuulivoimalan kokonaisuudet). Latavuoren alueella ei ole tv-merkintää.

Suur-Savon Sähkön suunnitteleman hankkeen nähdään muodostavan yhdessä viereisen Ilmatar Oy:n Latamäen tuulivoimahankkeen kanssa 13 tuulivoimalan kokonaisuuden, joka edellyttäisi toteutuakseen tv-merkintää. Keski-Suomen maakuntakaavaa ollaan päivittämässä, myös tv-alueiden osalta. Suur-Savon Sähkö ja Luhangan kunta ovat esittäneet Latavuoren-Latamäen alueen lisäämistä tv-alueisiin, mutta valitettavasti aluetta ei voitu enää ottaa käsittelyyn. Osana tv-alueiden soveltuvuuden määrittelyä arvioidaan hankkeiden linnustovaikutuksia, ja vaikutusten arvioimiseksi todettiin tarve täydentää tehtyä Natura-tarveharkintaa laatimalla varsinainen Natura-arviointi tai tekemällä maastoseurantaa. Kyseiset täydennykset eivät olisi ehtineet maakuntakaavoituksen aikatauluun, sillä kaavaehdotuksen valmistelu oli jo edennyt pitkälle. Maakuntakaavaehdotus on parhaillaan julkisesti nähtävillä.

Tällä hetkellä pohditaan seuraavia askeleita kaavoituksen osalta, näistä luvataan tiedottaa heti kun hankkeen jatkosta on päätetty.

Infotilaisuus 31.10.2022

Luhangan kylätalolla järjestettiin 31.10.2022 Suur-Savon Sähkön infotilaisuus kunnan asukkaille. Tallenne tilaisuudesta ja siellä esitelty materiaali löytyvät oheisista linkeistä. 

Päivitämme hankkeen ajankohtaiset kuulumiset ja materiaalit tälle sivulle projektin aikana.

Tallenne infotilaisuudesta

Tallennevideon näkeminen edellyttää välttämättömien evästeiden hyväksymistä sivun vasemmasta alareunasta löytyvän painikkeen takaa. 

Tietoa hankkeesta

Luhangan kunnanhallitus päätti maanantaina 17.10.2022 kokouksessa tuulivoimarakentamista ohjaavan osayleiskaavan laatimisesta Luhankaan. Osayleiskaava laaditaan MRL 77 a §:n mukaisena yleiskaavana, jolloin yleiskaavaa voidaan käyttää suoraan rakennusluvan perusteena.

Tuulivoimapuistoon on suunniteltu noin seitsemän tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus olisi enintään 300 metriä. Voimaloiden nimellisteho määräytyy tuulivoimateknologian kehityksen mukaan. Arvioitu voimalateho on alustavasti noin 6,4 MW, jolloin hankkeen yhteisteho olisi noin 44,8 MW.

Suur-Savon Sähkö vastaa kaikista tuulivoimapuiston selvitykseen, kaavoitukseen ja suunnitteluun liittyvistä kuluista. Luhangan kunta laatii tuulivoimarakentamista ohjaavan yleiskaavan ja vastaa lakisääteisistä hallinnollisista tehtävistä. Tuulivoimahankkeen suunnittelualue on esitetty oheisessa kuvassa. Kaava-alueen tarkka rajaus määritellään suunnittelun edetessä.

Suur-Savon Sähkö rakentaa tuulivoimapuiston luonnonympäristön ominaispiirteet huomioon ottaen. Kaavaa varten laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain (MRA) mukaiset ympäristöselvitykset ja vaikutusten arvioinnit. Hanke voi vaatia YVA-lain mukaisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn, tästä keskustellaan parhaillaan viranomaisten kanssa.

Suur-Savon Sähkön on myös aloittanut selvitykset tuulivoimahankkeen liittämiseksi sähköverkkoon yhteistyössä High Voltage Consulting Oy:n kanssa. Melu- ja välkemallinnukset toteutti Ramboll.

–Tuulivoiman rakentaminen tukee Suomen energiaomavaraisuutta ja siirtymää kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa, toteaa Suur-Savon Sähkön toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen.

– Uusiutuvan energian tuottaminen tukee Luhangan kunnan strategisia tavoitteita: uusiutuvan energian edistämistä ja luonnonvarojen harkittua käyttämistä. Tuulivoimarakentamisella on myös positiivisia vaikutuksia talouteen ja kunnan itsenäisyyteen, joka on strategiamme ykköskärki, sanoo Luhangan kunnanjohtaja Tuomo Kärnä.