Koti > Ajankohtaista > Uutiset > Digitaalinen ma...

Digitaalinen maakunta tarvitsee toimivat tietoliikenneyhteydet

Toimivat tietoliikenneverkot ja nopeat yhteydet ovat keskeinen edellytys elinkeinotoiminnalle ja sen menestymiselle, asukkaiden sujuvalle arjelle sekä monipaikkaisuuden ja paikkariippumattoman työskentelyn edistämiselle. Digitalisaation edetessä ja palveluiden siirtyessä yhä enenevässä määrin verkkoon, tarve nopeille tietoliikenneyhteyksille korostuu entisestään myös harvaan asutuilla alueilla. Yhteyksien kehittämiseksi tarvitaan uusia toimintamalleja, perinteiset sektori- ja toimialarajat ylittävää yhteistyötä sekä julkista tukea yhteyksien kehittämiseksi.

Etelä-Savossa digitaalisuuden ja sen kokonaisvaltaisen kehittämisen tueksi on kehitteillä Digitaalisempi Etelä-Savo -toimintamalli. Toimintamallissa digitaalisuutta lähestytään sen kolmen osatekijän kautta; 1) käyttäjät 2) palvelut ja 3) tietoliikenneyhteydet. Kuhunkin osatekijään vaikuttaa lukuisa joukko toimijoita ja kehittämistoimia, jotka toimintamallissa kootaan yhteen kehittämistyön koordinoimiseksi ja resurssien saamiseksi tehokkaaseen käyttöön.

Toimintamallin puitteissa maakuntaan laaditaan toimijoiden yhteinen näkemys Etelä-Savon tavoitteellisesta tietoliikenneverkosta. Suunnitelmassa painottuu kiinteiden yhteyksien kehittäminen, mutta siinä tarkastellaan myös mahdollisuuksia mobiiliyhteyksien parantamiseksi. ”Kiinteät ja mobiilit yhteydet täydentävät toisiaan. Siellä missä ei ole kiinteitä yhteyksiä, on varmistettava toimivat mobiiliyhteydet. Mobiiliyhteyksien parantamiseksi on varmistettava tukiasemien tiedonsiirtokapasiteetin riittävyys ja nopeus rakentamalla kuituverkko tätä tavoitetta tukeville tukiasemille”, toteaa kehittämispäällikkö Marko Tanttu Etelä-Savon maakuntaliitosta.

Haasteena on kuitenkin nopeiden yhteyksien ja riittävän tiedonsiirtokapasiteetin rakentaminen markkinaehtoisesti harvaan asutuille alueille, joissa asiakaspotentiaali on pieni ja välimatkat suhteellisen pitkiä. Hallitusohjelman mukaisesti Liikenne- ja viestintäministeriössä on käynnistetty uuden laajakaistatukilain ja tukiohjelman valmistelu. Tukea myönnetään laajakaistarakentamiseen sellaisille alueille, joille ei ole tulossa kaupallista laajakaistaa ennen vuotta 2025. Tämän hetken tiedon mukaan uuden ohjelman mukaiset tuet olisivat haettavissa vuonna 2021. Julkisen talouden suunnitelman mukaan laajakaistahankkeiden toteuttamiseen varattaisiin 5 miljoonaa euroa. ”Maakunnallinen suunnitelma tavoitteellisesta verkosta parantaa toimijoiden valmiuksia valmistella hankkeita ja hakea tukea niille” sanoo Marko Tanttu.

”Taloudellinen kannattavuus on koosta riippumatta kaikkien operaattoreiden toimintaedellytysten lähtökohta. Mikäli kiinteiden verkkojen halutaan leviävän entistä laajemmalle, viranomaisten on pyrittävä kaikin mahdollisin keinoin parantamaan laajakaistahankkeiden taloudellista kannattavuutta. Tässä keskeistä on kaiken asiakaspotentiaalin hyödyntäminen haja-asutusalueilla. Nykykäytännöstä, jonka mukaan tukea voi saada vakituisille asunnoille, mutta ei loma-asunnoille rakennettaviin yhteyksiin, tulee luopua. ” esittää toimitusjohtaja Hannu Väänänen Blue Lake Communications Oy:stä. Etelä-Savossa 50 000 loma-asuntoa tarjoaa asiakaspohjaa yhteyksien kehittämiselle sekä mahdollisuuden saada uusia monipaikkaisia asujia maakuntaan. Maakunnan tavoitteellista verkkoa suunniteltaessa on otettu huomioon myös loma-asuntojen tuoma asiakaspotentiaali.

Tavoitteellisen tietoliikenneverkon suunnitelman laadinnasta vastaa Etelä-Savon maakuntaliitto. Laadintaa ohjaavaan ohjausryhmään kuuluvat Suur-Savon Sähkö Oy, Blue Lake Communications Oy ja MPY Telecom Oyj. Suunnitelman laadinnan ja ohjausryhmätyöskentelyn kautta Etelä-Savoon on syntymässä ainutlaatuinen toimintamalli ja mahdollisuus tietoliikenneyhteyksien kehittämiksi.

Suurimmassa osassa maakunnan taajamista on jo sekä kiinteä tietoliikenneverkko että säävarma sähköverkko. ”Järvi-Suomen Energian säävarman verkon rakentamisessa painopiste on siirtymässä haja-asutusalueille. Sähköverkon rakentamisen yhteydessä rakennamme myös valokuituverkkoa omiin tarkoituksiimme, mutta olemme valmiita olemaan mukana myös maakunnan tietoliikenneyhteyksien kehittämisessä laajemmin. Hahmottaaksemme paremmin missä ja miten voimme olla mukana parantamassa yhteyksiä, tarvitsemme suunnitelman maakunnan tavoitteellisesta tietoliikenneverkosta”, kertoo toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen Suur-Savon Sähköstä.

”Suurin osa suunnitelmassa esitetyistä tilaajaverkoista ovat ikään kuin irrallisia saarekkeita ja ne tarvitsevat runkoyhteyden, jolla ne voidaan liittää yleiseen tietoliikenneverkkoon. Sähköverkon yhteydessä rakentuva valokuituverkko voisi toimia runkoyhteytenä tilaajaverkoille” avaa MPY Telecom Oyj:n toimitusjohtaja Matias Bauer operaattorin ja sähköyhtiön mahdollista yhteistyömallia.