Koti > Raportit ja julkaisut > Osavuosikatsaus 1-4 2021

Osavuosikatsaus
1-4/2021

Sähkön ja lämmön toimitusvarmuus on ollut alkuvuonna erinomainen. Liiketoiminnan kehitystoimet etenevät suunnitellusti, ja konsernin taloudellinen tulos on palannut nousu-uralle.

Vuoden 2021 ensimmäisen kolmanneksen liikevaihto on 76,5 miljoonaa euroa, joka on 37 % edellisvuotta ja 17 % budjetoitua suurempi. Alkuvuoden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja on 5,9 miljoonaa euroa, eli 3 % budjettia parempi.

Energiamarkkinat ovat toipuneet COVID-19 pandemiaa edeltäneelle tasolle, mikä parantaa Suur-Savon Sähkö -konsernin tulosnäkymiä. Lämpötilariippuvat energian toimitukset ovat olleet vähintään budjetoidulla tasolla. Konsernin asiakkaiden energiankulutus antaa myönteistä indikaatiota myös yleisen talouden kehittymisestä toiminta-alueella.

Investoinnit tuovat työtä toiminta-alueelle ja parantavat sähkön toimitusvarmuutta

COVID-19 pandemia on leimannut myös kuluvan alkuvuoden toimintaa energialiiketoiminnassa. Vuoden takaiseen verrattuna niin asiakkaidemme, muiden sidosryhmien kuin oman henkilöstönkin tunnelmat ovat kuitenkin paljon myönteisemmät.

Organisaation toimivuutta sekä henkilöstön hyvinvointia koskeneen kyselyn tulokset kehittyivät myönteisesti vuoden 2020 aikana verrokkiyrityksiin verrattuna, ja tästä tunnustuksena Suur-Savon Sähkö Oy sai maaliskuussa 2021 Innostavin työpaikka -tunnustuksen. Poikkeuksellisena vuotena tämä antaa hyvää viestiä organisaation kyvystä sopeutua äkillisiin yllättäviin olosuhteisiin.

Myönteisyys näkyy kaikissa Suur-Savon Sähkö -konsernin liiketoiminnan tunnusluvuissa. Epidemian ajan on pyritty ylläpitämään niin normaalia toimintaa kuin poikkeusolosuhteissa vain on ollut mahdollista. Tämä on osoittautunut oikeaksi valinnaksi. Konsernin investointitaso ensimmäisellä vuosikolmanneksella on ollut 36 % korkeampi kuin vuonna 2020, kohdistuen pääasiassa sähkön toimitusvarmuuden parantamiseen. Investointien korkealla tasolla on välitön työllistävä vaikutus kumppanuusverkostossa toiminta-alueella.

Energiatoimialalla tunnistamme reaaliaikaisesti ympäröivän yhteiskunnan aktiivisuuden kehittymisen. Alkuvuoden rohkaisemana olemme hyvin luottavaisia toiminta-alueemme yleisen taloudellisen vireen paranemiseen.

Markus Tykkyläinen allekirjoitus

Liiketoiminnan tapahtumat alkuvuonna

Laajasti poikkeusjärjestelyitä edellyttänyt COVID-19 pandemia ei ole vaarantanut Suur-Savon Sähkö -konsernin vastuulla olevaa energiahuoltoa. Konsernin henkilöstö on toiminut laajassa mittakaavassa etätyössä, ja kontaktit ulkoisiin sidosryhmiin on jouduttu minimoimaan. Yhteistyö asiakkaiden kanssa on sujunut poikkeusolosuhteiden aikana erinomaisesti. Ymmärrystä ja kärsivällisyyttä poikkeusolosuhteiden järjestelyihin on ollut.

Konsernissa tehdään paljon kehitystoimintaa hiilidioksidineutraalin energiantuotannon sekä digitalisaation osa-alueilla. Tekeillä on useita pro gradu- ja diplomitöitä akustojen käytettävyydestä sähkön jakeluverkon sähkön laadun varmistamisessa sekä sähkövoimajärjestelmän säätömarkkinoilla, kaukolämpöjärjestelmien kokonaisoptimoinnista sekä alueellisen yhteistyön kehittämisestä digitaalista ekosysteemiä rakentamalla. Diplomitöiden aiheet kuvaavat konsernin strategiassa määriteltyjä keskeisiä kehityssuuntia.

Sähkön markkinahinta on toteutunut tammi-huhtikuussa Suomen alueella edellisvuotta korkeammalla tasolla 45,9 €/MWh (2020: 22,9 €/MWh). Lämmityksen energiankulutusta mittaava lämmitystarveluku tammi-huhtikuussa oli 21,9 % korkeampi kuin vuonna 2020. Sähkömarkkinoiden kehittyminen ja kasvanut lämmöntarve ovat tukeneet alkuvuoden tuloksentekoa. Kotimaisten puuperäisten polttoaineiden hinnan nousu tulee heikentämään kuluvana vuonna energiantuotannon kannattavuutta. Polttoaineen hankinnan kohdistuessa pääosin omalle toiminta-alueelle, lämmöntuotannon polttoainehankinnat osaltaan tukevat aluetaloutta.

Yleinen talouden myönteinen kehittyminen tukee energian kulutuksen kasvun sekä tukkusähkön hinnan nousun myötä konsernin taloutta vuoden 2021 aikana. Ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana kaukolämmön myynti oli 150 GWh (131 GWh), sähkön siirtomäärä oli 489 GWh (423 GWh), ja sähkön tuotanto oli 123 GWh (120 GWh). Lämmön myynnin volyymejä on pienentänyt toiminta-alueella purettujen kiinteistöjen poistuminen lämmön toimituksista. Konsernin investoinnit ovat olleet alkuvuonna 23,5 miljoonaa euroa (17,3). Jo ensimmäisen vuosikolmanneksen säävarman sähköverkon investoinnit ovat tuoneet alueelle yli sadan henkilötyövuoden työllistävän vaikutuksen.

Koko vuoden talouden ennusteet ovat alkuvuoden aikana parantuneet. Konsernin budjetoitu tulos ennen tilinpäätöseriä ja veroja kuluvalle vuodelle on 15,4 miljoonaa euroa, mutta päivitetty ennuste koko vuodelle tulee nousemaan lähelle kahdenkymmenen miljoonan euron tasoa.

Konsernin liikevaihtoa nosti ensimmäisellä kolmanneksella 1.4.2021 alkaen sähkön vähittäismyyntiliiketoiminnan yrityskauppa.  Suur-Savon Sähkö osti Lumme Energia Oy:n sisaryhtiöksi Loiste Sähkönmyynti Oy:n, mikä yli kaksinkertaistaa sähkön vähittäismyynnin liikevaihdon.  Konsernin henkilöstö täydentyi kahdellatoista energia-alan ammattilaisella. Järjestely nostaa konsernin liikevaihdon vuodelle 2021 budjetoidulta 179 miljoonan euron tasolta tasolle 245 miljoonaan euroon. Vuoden 2022 liikevaihto tulee konsernin nykymuodossaan nousemaan noin 300 miljoonan euron tasolle. Yritysjärjestelyn myötä Suur-Savon Sähkö – konserni nousi asiakasmäärällä mitattuna Suomen viidenneksi suurimmaksi vähittäismyyntiyhtiöksi yli 300 000 käyttöpaikalla. Joka yhdestoista kaikista Suomen sähkön käyttöpaikoista on Suur-Savon Sähkö -konsernin sähkön toimituksessa.

Eurooppalaisen ja kansallisen ilmasto- ja energiapolitiikan vaikutukset suomalaiseen energiatoimialaan ovat kirjoitushetkellä erityisen suuret. Konkreettisena esimerkkinä on eurooppalaisen päästökauppamekanismin päästöoikeuksien hinnan nousu yli 50 € hiilidioksiditonnin tasolle, kun se viisi vuotta sitten oli noin 5 € tonnia kohti. Vaikka Suur-Savon Sähkö – konsernin energiantuotanto on liki kokonaan hiilidioksidivapaata, päästöoikeuksien hinnan nousu on vaikuttanut konsernin kustannuksiin polttoainemarkkinoiden kehittymisen kautta. Kohtuuhintaisen kotimaisen puuperäisen polttoaineen saatavuus on vaikeutunut. Päästöoikeuksien hinnan nousu on yhdessä maailmanmarkkinapolttoaineiden hinnan nousun kautta nostanut myös pohjoismaisen sähköpörssin hintaa. Toimintaympäristön ennakoinnissa on huomattavia poliittiseen päätöksentekoon liittyviä epävarmuuksia.

Kansallisen siirtoliiketoiminnan regulaatiomuutoksista tullaan kuluvan vuoden aikana todennäköisesti saamaan lisätietoja. Todennäköisesti siirtoliiketoiminnan sallittua kohtuullista tuottoa tullaan leikkaamaan. Kirjoitushetken tietojen mukaan regulaatiomallin muutokset eivät kuitenkaan ole välittömästi vaarantamassa energian huoltovarmuuden toteuttamista.

 

Suomen innostavimmat työpaikat 2020

Talouden tunnusluvut

Konsernin maksuvalmius on hyvä, tunnusluku quick-ratio on tasolla 1,24, ja nettovelat/käyttökate- tunnusluku on edelleen terveellä tasolla 3,58.

Konsernin tunnusluvut Toteutunut 1-4/2021 Toteutunut 1-4/2020 Koko vuosi 2020
Liikevaihto, M€ 76,5 55,7 154,9
Käyttökate, M€ 17,3 16,4 41,8
Tulos ennen tp siirtoja ja veroja, M€ 5,9 6,3 12,2
Investoinnit, M€ 23,5 17,3 85,5
Omavaraisuusaste % 26,6 31,1 26,9
Henkilöstö keskimäärin 110 86 98
Kuluva vuosi on Suur-Savon Sähkö – konsernin 75 – vuotisjuhlavuosi. Professori Martti Häikiön vetämänä konsernissa on tekeillä historiatutkimus. Tutkimus tulee valmistumaan vuoden 2022 alkupuolella. Vuoden aikana valmistuu katsauksia konsernin sekä toiminta-alueen historiaan. COVID-19 pandemiaan liittyvien erityisjärjestelyiden odotetaan jatkuvan vähintään kesän yli. Konsernin toiminta on hyvin sopeutunut poikkeusolosuhteisiin, ja pandemian kehittymiseen pystytään reagoimaan. Investointimäärät säävarmaan sähköverkkoon, hiilidioksidineutraaliin lämmön ja sähkön tuotantoon jatkuvat vahvana. Kun vuonna 2020 lämmöntuotantoon investoitiin kaksi pellettilaitosta, kuluvan kesän aikana konsernin tytär- ja osuusyhtiöissä investoidaan kahteen savukaasulauhduttimeen, joilla parannetaan vähintään 20 % lämpökattiloiden energiahyötysuhdetta. Vuonna 2020 COVID-19 pandemian seurauksena Järvi-Suomen alueella etätyöskentely ja kausiasuminen lisääntyivät merkittävästi. Tämä heijastui uusien sähköliittymien määrän nousuun useilla kymmenillä prosenteilla. Aktiivisuus vapaa-ajan asuntojen rakentamisessa jatkuu myös kuluvana vuonna.

Puhtaampaa sähköä ja lämpöä

Kehitämme Suomen ilmastotavoitteisiin nähden etupainotteisesti alueemme energiahuoltoa hiilidioksidivapaaseen suuntaan. Käytännössä tämä tarkoittaa investointeja hiilidioksidivapaan lämmön ja sähkön tuotantoon ja asiakkaiden tehokkaamman energiankäytön kehittämiseen. Pyrimme löytämään juuri järvisuomalaisiin olosuhteisiin parhaat teknologiaratkaisut. Käynnissä on kaksi savukaasupesuri-investointia, ja teemme kuluvana vuonna tuulivoimastrategian mukaisia investointipäätöksiä. Uusien lämmöntuotantoteknologioiden laajempaa hyödyntämistä valmistellaan.