Koti > Raportit ja julkaisut > Osavuosikatsaus 1-4/2023

Osavuosikatsaus
1-4/2023

Suomi selvisi pelätystä sähköpulasta lämpimän alkuvuoden ansiosta. Energiayhtiöille vuosi on haastava edelleen eurooppalaisten energiamarkkinoiden epävakauden vuoksi.

Liikevaihto nousi 45 % edellisvuodesta, ollen tammi-huhtikuussa 179,2 M€ (2022: 123,4 M€). Liikevaihdon nousu tulee yksinomaan sähkön vähittäismyynnin liikevaihdon kasvusta hintojen nousun seurauksena. Kaikkien muiden liiketoimintojen liikevaihto sekä volyymi heikkenivät sekä budjetoituun että edelliseen vuoteen verrattuna. Jakso on ollut normaalia selvästi lämpimämpi. Lämmitystarve on ollut noin 6 % normaalia pienempi, yksittäisinä kuukausina tammi-helmikuussa jopa 16–19 % normaalia pienempi. Sähkön tukkumarkkinahinta Suomen hinta-alueella oli 73,4 €/MWh (2022: 88,4 €/MWh).

Kuluva vuosi jatkaa pandemiavuodesta 2020 alkanutta poikkeuksellisten vuosien ketjua

Lämmin alkuvuosi sekä asiakkaiden merkittävä energiansäästö ovat vaikuttaneet energiamarkkinaan sekä konsernin liiketoiminnan volyymiin olennaisesti. Keskeinen haaste on arvioida nyt nähdyn muuttuneen energiankäytön pysyväluontoiset vaikutukset energiankulutukseen tulevaisuudessa. Konsernillemme, sekä koko Suomen sähköhuoltovarmuudelle, oli tärkeää Olkiluoto 3 siirtyminen huhtikuussa kaupalliseen käyttöön. Oman toiminta-alueemme uusiutuvan energian investointihankkeet ovat edenneet suunnitellusti alkuvuoden aikana. Merkittävänä askeleena oli Sulkavan 5 MW aurinkovoimalan käyttöönotto.

Markus Tykkyläinen allekirjoitus

Konsernin liikevaihtoennuste koko kuluvalle vuodelle on noin 300 miljoonaa euroa budjettia matalampi. Liikevaihtoennusteen heikkeneminen johtuu lähes kokonaan sähkömarkkinahintojen voimakkaasta laskusta lämpimän alkuvuoden aikana. Käytännössä konsernin sähkön myyntiasiakkaiden sähkölaskujen ennuste koko vuodelle on tuon 300 miljoonaa euroa joulukuun budjetointihetken arviota matalampi. Mikäli energiamarkkinat olisivat toteutuneet joulukuun 2022 näkymien mukaisesti, energiaan liittyvistä kustannuksista olisi tullut yhä merkittävämpi yhteiskunnallinen haaste kuluvana vuonna.

Sähkömarkkinahintojen voimakas lasku sekä energian kulutuksen pieneneminen vaikuttavat negatiivisesti konsernin tulosennusteen koko vuodelle. Huolimatta edelleen poikkeustilanteesta Euroopan energiamarkkinoilla, Suomessa toimintaympäristön epävarmuuksien arvioidaan kuitenkin pienentyneen syksyyn 2022 verrattuna, Suomen sähköomavaraisuuden vahvistuttua Olkiluoto 3 kaupallisen käyttöönoton myötä.

Lämmityspolttoaineiden saatavuus heikkeni vuoden 2022 aikana, mutta konserni ei tehnyt lämmön tariffien muutoksia nousevista polttoainehinnoista huolimatta alkuvuoden aikana. Polttoaineiden hinnoissa on edelleen nousupaineita, mikä luo paineita kaukolämmön tariffien nousulle kuluvan vuoden aikana.

Alkuvuoden aikana lämmöntuotannon polttoaineissa energiaturpeen määrä nousi hieman edelliseen vuoteen verrattuna ollen 20,1 % (17,0 %). Puuperäisten polttoaineiden osuus oli 79 % (80 %), ja fossiilisen öljyn käyttö vara- ja huippukuorman energialähteenä oli erittäin vähäistä 0,9 % (2,0 %).

Olkiluoto 3 osuus konsernin sähköntuotannosta kuluvalle vuodelle on noin kolmannes. Oman toiminta-alueen aurinkovoima- sekä tuulivoimahankkeiden hankekehitys on edennyt suunnitellusti. Maaliskuussa kytkettiin sähköntuotantoon Suomen kolmanneksi suurin aurinkovoimalaitos Sulkavalla. Tämän hankkeen rakentajana oli konsernin tytäryhtiö Solarigo Systems, joka omistaa myös kaksi suurinta aurinkovoimalaitosta Suomessa, Kalajoella sekä Nurmossa. Suur-Savon Sähkö -konsernilla on siten kolme Suomen suurinta kaupallisessa käytössä olevaa aurinkovoimalaitosta.

Alkuvuoden aikana ei koettu sähkön toimitusvarmuutta vaarantavia myrskyjä tai lumikuormatilanteita.  Huhtikuun lopulla Järvi-Suomen Energian asiakkaiden kokemien sähkökatkojen aika liukuvan 12 kuukauden tarkastelussa oli koko toimintahistorian pienin. Järvi-Suomen Energia teki tammikuussa sopimuksen mittalaitevalmistaja Aidonin kanssa seuraavan sukupolven älymittareiden toimittamisesta lähivuosien aikana. Uudet mittalaitteet sisältävät aiempaa enemmän ominaisuuksia, joiden avulla voidaan kehittää toimintaa ja tuottaa uusia palveluita asiakkaille.

Vuoden 2022 lopulla läpäistyt laatustandardit ISO14001, ISO27001 sekä ISO45001 vahvistavat ympäristönäkökulmien, tietoturvan sekä työterveys- ja -turvallisuuden johtamisen prosesseja.

Uudet liiketoiminnot kehittyvät

Suur-Savon Sähkö käynnisti telecom-liiketoiminnan perustamalla helmikuussa Järvi-Suomen Valokuidun. Tavoitteena on saada vuoteen 2036 mennessä kaksikymmentätuhatta valokuituliittymää. Telecom-liiketoiminnan tavoitteena on edistää toiminta-alueen digitalisaatiota sekä mahdollistaa alueen elinkeinoelämän, sosiaali- ja terveyspalveluiden, etätyön sekä arjen elämisen mahdollisuuksien kehittymistä.

Digitaalisia kyvykkyyksiä hyödyntävä Evision on saanut monia asiakastoimeksiantoja eri puolella Suomea Etelä-Suomesta Lappiin, Itä-Suomesta länsirannikolle. Toimeksiannot ovat pääosin sähkön siirto- ja jakeluverkkojen kunnossapidon kehittämistä, mutta myös aurinkokenttien kunnonvalvonnasta on tehty ensimmäisiä testejä.

 

 

Järvi-Suomen Energian asiakkaille toimittaman sähkön laatumittarina on asiakkaiden keskimäärin kokemien sähkökatkojen määrä kuukausitasolla. Pidemmän aikavälin trendiä mitataan kahdentoista kuukauden liukuvana keskiarvona. Investointien sekä suotuisien säätilojen seurauksena tämä tunnusluku saavutti historian matalimman tason, ollen 0,6 tuntia, eli 36 minuuttia kuukaudessa. Kymmenessä vuodessa sähkökatkojen kesto on käytännössä puolittunut investointien seurauksena.

Talouden tunnusluvut

Konsernin tunnusluvutToteutunut 1-4/2023Toteutunut 1-4/2022Koko vuosi 2022
Liikevaihto, M€179123376
Käyttökate, M€22,019,960
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, M€1510,743,1
Investoinnit, M€28,419,593,9
Omavaraisuusaste %18,119,316,2
Henkilöstö keskimäärin126108117

Maaliskuussa teknisesti valmistuneen Sulkavan aurinkovoimalaitoksen käyttöönoton juhlatilaisuus järjestettiin 9.5.2023. Paikalla oli arvioiden mukaan noin 185 juhlavierasta. Sulkavan kunnasta tuli Suomen ensimmäinen kunta, jonka oman sähkön käytön kattaa kunnan alueella oleva aurinkovoimalaitos. Kunnan oman käytön yli jäävä aurinkovoimalaitoksen tuotanto myydään Lumme Energian asiakkaille kaikkialle Suomeen.

Epävarmuus energiamarkkinoilla jatkuu

Eurooppalainen energiamarkkina joutuu valmistautumaan talvikauteen epävarmuudessa. Suomen suhteellinen asema sähkövoimajärjestelmän vakaudessa on kuitenkin olennaisesti parantunut, mikä pienentää Suomen sähkömarkkinoiden liiketoimintariskejä. Konsernin sähkön tuotanto on vahvistunut Olkiluoto 3 sekä aurinkovoimainvestointien valmistumisen myötä. Lämmöntuotannon polttoaineiden hankinta tulevan talven tarpeisiin on edennyt hyvin. Yleinen kustannusinflaatio heijastuu voimakkaasti konsernin hankintoihin, mikä aiheuttaa ylimääräisen epävarmuustekijän.