Parantuvaa tuloksen tekoa ja myönteistä alueellista vaikutusta

Suur-Savon Sähkö -konsernin liikevaihto vuonna 2017 oli 138,9 (2016: 146,3) miljoonaa euroa, vähennystä edelliseen vuoteen oli 5,1 %. Konsernin operatiivinen voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 12,9 miljoonaa euroa (2016: 10,4). Konserni investoi 39,9 miljoonaa euroa sähkön toimitusvarmuuteen. Kotimaisten polttoaineiden osuus energiantuotannossa oli 96,5 % (97,5 %).

Julkaistu: 2.3.2018 10.39 (Päivitetty: 2.3.2018 10.39)

Energiankulutus indikoi yleistä talouden kehitystä valtakunnallisesti ja paikallisesti. Valtakunnallisesti  sähkön kulutus kasvoi vuonna 2017 yhteensä 0,4 %. Suur-Savon Sähkö -konsernin toiminta-alueella  sähkön käyttö pieneni 1,5 %, ja lämpötilakorjattuna pienenemistä oli – 1,7 %. Yhtiön verkkoalueella  siirretty sähkön määrä oli 1 142 GWh (2016: 1 163).Suur-Savon Sähkö -konsernin sähköverkkoon  asennettiin uusia liittymiä 311, mutta vanhoja liittymiä purettiin 189, joten nettomuutos oli 122. Vuonna  2016 nettomuutos oli 193 liittymää.Tukkusähkömarkkinoilla näkyi lievää nousua, tukkusähkön hinnan  ollessa 33,19 €/MWh (2016: 32,45) Suomen hinta-alueella. Kaukolämmön myyntiä konsernilla oli 290  GWh (2016: 294).

Vuosi 2017 oli lämmitystarveluvulla laskettuna 1,8 % vuotta 2016 lämpimämpi, ja 7,7 %  pitkän aikavälin keskiarvoa lämpimämpi. Lämmin säätila osittain selittää Suur-Savon Sähkö – konsernin  alueella kulutetun sähkön ja kaukolämmön kulutuksen pienentynyttä tasoa. Yleisen taloudellisen  kehittymisen myönteinen vire ei lämpötilakorjatuissa energiankulutusluvuissa näy Suur-Savon Sähkö -  konsernin toiminta-alueella.  

Toimialueen sähkön, kaukolämmön ja höyryn tuotannossa käytettyjen kotimaisten polttoaineiden osuus  oli yhteensä 96,5 %, josta puuta 91,4 % ja turvetta 5,1 %. Öljyn osuus energiantuotannon  polttoainekäytössä oli vain 3,5 %. Sähköenergian myynti oli 1 394 GWh, mikä oli 15,1 % edellisvuotta  vähemmän. 

Konsernin kokonaisinvestoinnit olivat 45,9 miljoonaa euroa (2016: 46,4), josta jakeluverkon rakentamiseen  ja uusimiseen käytettiin 39,9 miljoonaa euroa. Sähkön toimitusvarmuutta parannettiin muun muassa  kaapeloimalla taajamien syöttöjohtoja ja siirtämällä haja-asutusalueella siirtoverkkoa teiden varsille. 

Syyskuussa 2017 valmistui Suur-Savon Sähkö – konsernin aluetaloudellisia vaikutuksia tutkinut pro gradu  tutkielma. Vuoden 2016 kirjanpitoaineistolla kokonaistyöllistävä vaikutus oli 588 henkilötyövuotta  konsernin toiminta-alueelle. Konsernin investointien pysyessä edelleen korkealla tasolla, myös vuoden  2017 työllistävän vaikutuksen voidaan arvioida olevan liki kuusisataa henkilötyövuotta. Tehty tutkimus  auttaa konsernia aktiivisesti toimimaan alueen myönteisen taloudellisen kehityksen ja työllisyyden  edistämiseksi. 

Vuonna 2017 Suur-Savon Sähkö Oy ja Etelä-Savon Energia Oy siirsivät sähkön  vähittäismyyntiliiketoiminnan, sekä sitä lähellä olevat sähkön siirtoliiketoimintojen ja kaukolämpötoimintojen palvelutoiminnat uuteen yhtiöön, Lumme Energia oy:öön. Suur-Savon Sähkö oy:n osuus perustetusta yhtiöstä on 79,4 % ja Etelä-Savon Energia oy:n omistusosuus on 20,6 %. Sähkön vähittäismyynnin, sekä energiaan liittyvien palveluiden markkinat ovat kiristyneet, ja yhteistyöllä Lumme  Energia oy:n kautta edellytykset menestyä paranevat. Lumme Energia Oy hakee aktiivisesti kasvua orgaanisesti sekä yritysjärjestelyiden myötä.  

Yhtiön hallitus esittää, että vuodelta 2017 jaetaan osinkoa 60,00 euroa/osake, yhteensä 4 519 500,00 euroa.

Konsernin tunnusluvut 2017 2016 2015
Liikevaihto, milj. € 138,9 146,3 154,3
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, milj. € 12,9 23,2*) 1,3
Investoinnit, milj. € 45,9 46,4 31,3
Sijoitetun pääoman tuotto % (RONA) 3,6 6,9 0,75
Omavaraisuusaste % 31,8 33,1 31,8
Henkilöstö keskimäärin 106 142**) 263

 

 *) Operatiivinen tulos 2016 oli 10,4 M€. Elvera oy:n muodostaminen ja Suur-Savon Sähkötyö oy:n poistuminen konsernirakenteesta johtivat kertaluonteisiin kirjanpidollisiin kirjauksiin, joilla ei ollut  kassavirtavaikutusta. 
**) Suur-Savon Sähkötyö oy:n poistuminen konsernirakenteesta 01.04.2016 johti konsernin henkilöstömäärän pienenemiseen. 
Lisätietoja:  
Hallituksen puheenjohtaja Jaakko Hänninen, puh: 040 508 3783  
Toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen, puh: 050 596 5482