Haastavassakin toimintaympäristössä vakaata tuloksentekoa

Suur-Savon Sähkö -konsernin liikevaihto vuonna 2016 oli 146,3 (2015: 154,3) miljoonaa euroa, vähennystä edelliseen vuoteen oli 5,1 %. Konsernin operatiivinen voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 10,4 miljoonaa euroa. Konserni investoi 43 miljoonaa euroa sähkön toimitusvarmuuteen. Kotimaisten polttoaineiden osuus energiantuotannossa oli 97,5 %.

Julkaistu: 13.3.2017 14.29

Energiankulutus indikoi yleistä talouden kehitystä valtakunnallisesti ja paikallisesti. Valtakunnallisesti sähkön kulutus kasvoi vuonna 2016 yhteensä 3,1 %, josta noin puolet oli lämpötiloista johtuvaa, ja puolet lämpötilariippumatonta sähkön käytön lisäystä. Suur-Savon Sähkö -konsernin toiminta-alueella sähkön käyttö kasvoi 6,4 %, ja lämpötilakorjattuna 2,1 %. Suur-Savon Sähkö -konsernin sähköverkon liittymämäärä kasvoi 316 liittymällä, mikä oli 38 liittymää enemmän kuin vuonna 2015. Tukkusähkömarkkinoilla näkyi myös lievää nousua, tukkusähkön hinnan ollessa 32,45 €/MWh Suomen hinta-alueella, vuonna 2015 vastaavan hinnan oltua 29,66 €/MWh. Sähkön kulutus, liittymämäärän kehitys sekä tukkusähkömarkkinoiden kehittyminen luovat varovaista toiveikkuutta yleisestä talouden kehittymisestä niin valtakunnallisesti kuin Suur-Savon Sähkö -konsernin toiminta-alueella.

Vuosi oli keskilämpötilaltaan 0,8 astetta normaalia lämpimämpi ja kiinteistöjen lämmitysenergiatarvetta kuvaavalta lämmöntarveluvultaan noin 6,0 % keskimääräistä lämpimämpi. Yhtiön verkkoalueella siirretty sähkön määrä oli 1 163 GWh (2015: 1 086 GWh), kasvua edelliseen vuoteen 6,4 %. Lämpötilakorjattuna kasvua oli 2,1 %. Kaukolämmön ja höyryn toimitus väheni 6 %. Oman toimialueen sähkön, kaukolämmön ja höyryn tuotannossa käytettyjen kotimaisten polttoaineiden osuus oli yhteensä 97,5 %, josta puuta 92,1 % ja turvetta 5,4 %. Öljyn osuus energiantuotannon polttoainekäytössä oli vain 2,5 %. Sähköenergian myynti oli 1 642 GWh, mikä oli 7,4 % edellisvuotta vähemmän.

Konsernin kokonaisinvestoinnit olivat 46,4 miljoonaa euroa, josta jakeluverkon rakentamiseen ja uusimiseen käytettiin 43,0 miljoonaa euroa. Sähkön toimitusvarmuutta parannettiin muun muassa kaapeloimalla taajamien syöttöjohtoja ja siirtämällä haja-asutusalueella siirtoverkkoa teiden varsille.

Vuonna 2016 konsernin tytäryhtiö Suur-Savon Sähkötyö Oy irtautui konsernista osakkuusyhtiöksi, ja sulautuessa Lappeenrannan Verkonrakennus Oy:n ja Kyvera Oy:n kanssa muodostui valtakunnallisestikin merkittävä urakointiyhtiö Elvera Oy. Urakointiyhtiön irtautuessa konsernirakenteesta osakkuusyhtiöksi, vuodelle 2016 kirjattiin ilman kassavirtavaikutusta kertaluontoisia kirjanpidollisia tuottoja, mikä nosti virallisen konsernin tuloksen ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja tasolle 23,2 miljoonaa euroa. Operatiivinen tulos 10,4 miljoonaa euroa ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja kuvaa kuitenkin paremmin liiketoiminnan taloudellista kannattavuutta. Yritysrakenteessa tapahtuneiden muutosten johdosta tulos ei ole vertailukelpoinen edelliseen vuoteen verrattuna. Konsernin taloudellisissa tunnusluvuissa on myös muistettava, että vertailuvuodelle 2015 kohdistui kertaluontoisia hiilivoimalaitososuuksien arvon alaskirjauksia 3,7 miljoonaa euroa.

Yhtiön hallitus esittää, että vuodelta 2016 jaetaan osinkoa 47,00 euroa/osake, yhteensä 3 540 275,00 euroa.

tunnusluvut 2016

*) Operatiivinen tulos oli 10,4 M€. Elvera Oy:n muodostaminen ja Suur-Savon Sähkötyö Oy:n poistuminen konsernirakenteesta johtivat kertaluonteisiin kirjanpidollisiin kirjauksiin, joilla ei ollut kassavirtavaikutusta.
**) Suur-Savon Sähkötyö Oy:n poistuminen konsernirakenteesta 01.04.2016 johti konsernin henkilöstömäärän laskennalliseen pienenemiseen.