Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Suur-Savon Sähkö Oy
Otto Mannisen katu 6
50100 Mikkeli
Vaihde: 010 210 41

Verkkopalvelu: www.sssoy.fi

Yhteyshenkilö rekisteriasioissa: liiketoimintajohtaja Mika Ahola p. 010 210 4284

Rekisterin nimi

Suur-Savon Sähkö Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterinpitäjä, konsernin tytäryhtiö Järvi-Suomen Energia Oy tai rekisterin pitäjän valtuuttama yhteistyökumppani käyttää asiakkaiden tai potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja henkilötietolain mukaisesti seuraaviin tarkoituksiin:

 • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
 • tuotteiden ja palvelujen tarjoaminen ja toimitus
 • maksaminen, maksujen valvonta ja perintä
 • rekisterinpitäjän tuotteiden ja palvelujen markkinointi ja etämyynti sekä
 • rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittäminen ja siihen liittyvä asiakaspalvelun kehittäminen.

Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8 pykälän 1 momentin 1, 2, 5, 6, 7 ja 8 sekä 19 pykälän kohtiin.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkailta ja markkinointi- tai yhteydenottoluvan antaneilta potentiaalisilta asiakkailta kerätään ja talletetaan yllä olevia henkilötietojen keräämisen tarkoituksia varten tarpeelliset tiedot, jotka laajimmillaan ovat:

Asiakastiedot

 • nimi
 • henkilötunnus tai y-tunnus
 • yhteystiedot yhteydenottoa varten (mm. puhelinnumero ja sähköpostiosoite)
 • kontaktihistoria

Käyttökohteen tiedot

 • lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka
 • käyttöpaikkaa koskevat tiedot
 • sähkön ja kaukolämmön kulutusarvio tai tiedot kulutuksesta
 • sähköliittymää koskevat tiedot

Laskutus ja maksuliikennetiedot

 • laskutusosoitetiedot
 • laskutusrytmi
 • laskutustapa
 • tilinumero
 • tiedot suorituksista

Muut tiedot

 • muut asiakkaan ja potentiaalisen asiakkaan suostumuksella tai valtuuttamana saadut tiedot, jotka ovat tarpeellisia palvelun toteuttamiseksi

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkailta mm. tarjouspyyntöjen, tilausten, sopimusten ja muiden kontaktien yhteydessä sekä niistä tiedoista, jotka tallentuvat tai tallennetaan asiakkaan palveluiden tai tuotteiden käytöstä. Potentiaalisten asiakkaiden tiedot saadaan mm. kilpailujen, arvontojen ja puhelinmyynnin yhteydessä.

Kaikki asiakkaiden kontaktit voidaan tallentaa. Tallenteita käytetään kontaktien todentamisessa, reklamaatioiden käsittelyssä sekä asiakaspalvelun kehittämisessä.

Henkilötietoja voidaan myös kerätä, tallettaa ja päivittää Väestörekisterikeskuksen, Suomen Asiakastieto Oy:n ja muun osoite-, päivitys- ja muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekisteristä. Tietoja päivitetään myös Energiateollisuuden julkaisemien sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon sääntöjen perusteella.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Suur-Savon Sähkö Oy käyttää yhteistä asiakastietojärjestelmää Järvi-Suomen Energia Oy:n kanssa. Voimassa olevan lainsäädännön edellyttämin tavoin tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Jos henkilötietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, noudatetaan siirrossa henkilötietolain säännöksiä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterin tiedot kerätään tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurein, salasanoin sekä muilla teknisillä keinoilla. Palvelinlaitteet on sijoitettu lukittuihin tiloihin, joihin on pääsy vain omalla tai palveluntuottajien henkilöstöllä. Tietoihin on käyttöoikeus vain Suur-Savon Sähkö -konsernin palveluksessa olevilla henkilöillä tai sen valtuuttamilla toimijoilla, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Suur-Savon Sähkö edellyttää henkilöstöltään ja yhteistyökumppaneilta sitoutumista asiakastietojen salassapitoon. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Manuaalisessa muodossa olevaa aineistoa säilytetään Suur-Savon Sähkö -konsernin käytössä olevissa toimitiloissa, jotka on lukittu ja valvottu ulkopuolisilta henkilöiltä.

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot ja oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tarkastus- ja oikaisupyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen Suur-Savon Sähkö Oy, Mika Ahola, Otto Mannisen katu 6, 50100 Mikkeli.